สื่อทันตสุขภาพ
เว็บบอร์ด
Electronic Book

 Forgot Password | Register
การแจ้งรายชื่อขอชื่ใช้งานอีเมล์
คู่มือการใช้งาน Mailgothai
มีปัญหาติดต่อสอบถามไ้ด้ที่
คุณ วสุรัตน์ โทร 4290
webmail  MOPH
วิทยาสารทันตสาธารณสุข
จริยธรรมการวิจัย
หนังสือ
ระบบงานบุคคล
ebook
km
กพร
มาตรฐานรหัส
ขุมทรัพย์ความรู้กรมอนามัย

 Page [1] 2 3 4 5 6 | Next | Last 
สรุปการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ วันท..
  05/02/2016
สรุปผลการประชุมโครงการประสานแผนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขระดับเขต ประจำปี ๒๕..
  14/01/2016
เอกสารการประชุมเพิ่มศักยภาพทันตบุคลากรและเครือข่ายต้านการควบคุมยาสูบฯ วันที..
  13/11/2015
รายงานสภาวะช่องปากของหญิงมีครรภ์และผลของการได้รับบริการต่อสภาวะปริทันต์และอ..
  28/10/2015
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและเยาว..
  22/10/2015
โครงการอบรมการวิจัยประเมินผลด้านสุขภาพช่องปาก..
  08/10/2015
Download การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 3..
  10/09/2015
โครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและเครือข่ายช่วยการเลิกบุหรี่และป้องกันนักสูบ..
  09/09/2015
การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 3..
  14/08/2015
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข ปี 2558..
  30/06/2015
โครงการรณรงค์สัญลักษณ์ “กระต่ายขาเดียว” ในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่โดย..
  25/05/2015
ประชาสัมพันธ์/ส่งผลงานนวัตกรรม ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ ..
  20/05/2015
การประชุมทันตแพทย์นานาชาติ สหพันธ์ทันตแพทย์โลก 22-23-24 กันยายน 2558..
  30/03/2015
The 8th Asian Conference of Oral Health Promotion for School Children..
  30/03/2015
Free Download VDOลูกรักฟันดีเรื่มที่ซี่แรก..
  09/03/2015
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสุขภาพช่องปากเพื่อเพิ่มคุณภาพชี..
  24/02/2015
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี วันที่ 11-12 กพ. 2558 ณ โ..
  16/02/2015
โครงการรณรงค์กระต่ายขาเดียว ปฏิเสธบุหรี่..
  30/01/2015
การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-จีน เรื่อง ทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 2..
  21/11/2014
(ร่าง) แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2558..
  22/10/2014
แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ฟันดีสุขภาพดี มินิมาราธอน ครั้งที่ 3..
  20/08/2014
รายงานทันตบุคลากรปี 56 ใหม่ล่าสุดครับ..
  13/08/2014
เอกสารและสรุปประชุมแนวทางพัฒนางานทันตสาธารณสุขระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ..
  31/07/2014
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงาน 'รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก Lion Ora..
  25/07/2014
ฟันดีสุขภาพดี มินิมาราธอน ครั้งที่ 3..
  21/07/2014
โครงการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข ปี 2557..
  16/07/2014
หนังสือเชิญประชุมแลกเปลี่ยนรู้การทำงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการ ว..
  01/07/2014
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาล ระดับ รพ.ส..
  19/06/2014
แบบเสื้อ ฟันดีสุขภาพดี มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 และแบบฟอร์มการสั่งซื้อบัตร..
  19/06/2014
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาล ระดับ รพ.สต.ในการสร้..
  17/06/2014
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากในกล..
  03/06/2014
รับสมัครด่วน! จำนวนจำกัด ประชุมเพิ่มศักยภาพบุคลากรการทำงานทันตสาธารณสุขในชุ..
  02/04/2014
สรุปการประชุมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2557-2558 ณ โรงแรม เอเชีย แอร..
  21/03/2014
แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ประจำปี 2557..
  21/03/2014
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี3 ปี 2557-2558 วันที่ 18-19 กพ. 2..
  04/03/2014
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี2 ปี 2557-2558 วันที่ 18-19 กพ...
  25/02/2014
เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี1 ปี 2557-2558 วันที่ 18-19 กพ. ..
  25/02/2014
รูปงานประชุมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2557-2558 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์..
  25/02/2014
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2557 ,เกณฑ์การประเมิน และแบบรายงานนิเทศสุขภาพช่องป..
  05/11/2013
ขยายเวลาการลงทะเบียน ... การประชุมวิชาการนานาชาติ “Caries Control througho..
  04/11/2013
เอกสารการประชุมประสานแผนและพัฒนางานทันตสาธารณสุขระดับเขต 31 ตค. - 1 พย. 56..
  04/11/2013
นโยบาย โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม สพฐ สั่งขอความร่วมมือและให้ดำเนินการจริงจังต่อเ..
  28/10/2013
ไฟล์นำเสนอและรูปภาพการประชุมโครงการพัฒนานโยบายรร.ปลอดน้ำอัดลมฯ วันที่ 7-9 ต..
  14/10/2013
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The International Symposium of Oral Diagnosti..
  01/10/2013
รายงานบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข ประจำปี 2555..
  20/09/2013
รายการการประเมินผลงานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 2 ปี 2556..
  21/08/2013
โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน สำนักทันตสาธารณสุข 2526..
  05/08/2013
รายละเอียดการนำเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุม 25-26 กรกฎาคม 2556..
  16/07/2013
รวมบทคัดย่อผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครี้งที่ 2 ปี..
  16/07/2013
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม 10-12 กค. 2556 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล..
  12/07/2013
 
 Page [1] 2 3 4 5 6 | Next | Last 
 
 
Dental Health Division.- กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย powered by ECGATES